سرپرست مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی:

استکبارستیزی و مقابله با ظلم یک وظیفه عقلی و شرعی است

شناسه خبر : 83222

1398/08/16

تعداد بازدید : 137

استکبارستیزی و مقابله با ظلم یک وظیفه عقلی و شرعی است
مدیر مدرسه علمیه بنت الهدی علی آباد کتول با اشاره به عقلی بودن مقابله با ظلم گفت: استکبارستیزی و مقابله با ظلم یک وظیفه عقلی و شرعی است.

به گزارش خبرگزاری کوثر از گلستان، به مناسبت هفته استکبارستیزی نشستی با حضور طلاب مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آباد کتول برگزار شد.

خانم فاطمه خلف، به تشریح واژه "استکبار" پرداخت و بیان کرد: استکبار را هم معني باكبر و تكبر و هم به معناي تعظم و بزرگي آورده اند و گاه آن را با مفهوم تعظم و تجبر نزديك دانسته اند، که مخالف و مقابل با تواضع می باشد، اما در اصطلاح نفس را بالاتر از حد خود بردن و به عبارت ديگر خود را بزرگ ديدن و دچار پديده مذموم خودبرتربيني و خودبزرگ‌ بيني شدن آمده است.

وی با اشاره به انواع استکبار در قرآن ادامه داد: در قرآن کریم چهار مفهوم شناسی استکبار ذکر شده است که عبارتند از: استکبار عبادی، سیاسی، اقتصادی و علمی؛ در عبادت، بت بزرگ شیطان نمونه اظهر و شناخته شده، درمورد سیاسی فرعون، اقتصادی مثال قرآنی قارون و علمی بلعم باعور و مثال های دیگر که با ورود به هرکدام میتوان تجسم شیطان بزرگ آمریکا ونقش آن هویدا گردد.

مدیر مدرسه علمیه بنت الهدی علی آباد کتول با اشاره به عقلی بودن مقابله با ظلم اذعان کرد: استکبارستیزی و مقابله با ظلم یک وظیفه عقلی و شرعی است؛ از نظر عقلی از آن جهت که حیات زیر سلطه دیگران صحیح نیست، ارزش حیات به آزادی و استقلال است و این اصلی است که فطرت آدمی نیز آن را می پذیرد.

خلف، مقابله با ظلم را یک وظیفه شرعی نیز دانست و گفت: از لحاظ شرعی به دو روش قرآن و سنت می توان استکبارستیزی و مقابله با ظلم را اثبات کرد، در سوره نساء آیه 141 خداوند می فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»، و لن یجعل الله نمی گوید زیر بار سلطه نروید بلکه می گوید مومنان زیر بار سلطه نمی روند؛ نمونه دیگر قرآنی آیه 29 سوره فتح و آیه 12 سوره توبه است.

وی با مزمت سکوت در برابر ظلم در ادامه بیان کرد: خدواند متعال، کسانی را که در راه حمایت از مستضعفین کوتاهی و سستی می کنند، مورد مواخذه قرار می دهد؛ یعنی سکوت کردند و در مقابل مستکبرین و سلطه گران در منظر الهی جایز نیست و امر شده است.

سرپرست مدرسه علمیه گفت: مصادیق استکبار در دنیای امروز همه کشورهایی هستند که به دنبال سلطه بر سایر کشورها بوده و حقوق سایر انسان ها را نادیده می گیرند که در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و کشورهایی که در مسیر اهداف آنان گام برمی دارند، نیز از مصادیق استکبار به شمار می روند و مقابله با آنان به هر شکل واجب است.