ششمین همایش سالانه اسلام‌هراسی در لندن برگزار می‌شود

شناسه خبر : 82787

1398/08/02

تعداد بازدید : 967

 ششمین همایش سالانه اسلام‌هراسی در لندن برگزار می‌شود
ششمین همایش سالانه اسلام‌هراسی با موضوع سازمان‌های جامعه مدنی اسلامی و تأثیر اسلام‌هراسی بر آنها در لندن برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری کوثر، با ظهور رهبران عوام‌فریب در جهان، از مجارستان گرفته تا هند که «دونالد ترامپ» در رأس همه آنها قرار دارد، عرصه سیاست این کشورها برای جوامع اقلیت تنگ‌تر از قبل شده است.
 
تصویر چهره‌ای منفی از جوامع مهاجر در آمریکا و اقلیت‌های دینی در هند نمونه‌ای از این سیاست‌هاست.

از سوی دیگر، مشروعیت‌زدایی از برخی سازما‌ن‌های جامعه مدنی در کشورهای غربی از طریق جریان اسلام‌هراسی روز به روز تشدید می‌شود. همایش امسال به تنگ‌تر شدن فضای فعالیت جامعه مدنی در کشورهای غربی با تأکید بر سازمان‌های مدنی اسلامی و تأثیر جریان اسلام‌هراسی بر آن می‌پردازد. همچنین سخنرانان به راهکارهای توقف مشروعیت‌زدایی و مقابله با تلاش‌ برای وادار کردن این سازمان‌ها به سکوت می‌پردازند.

«حیم برشیت»، «نازنین معصومی»، «رامون گراسفوگل» و «رضا کاظم»، سخنرانان همایش امسال خواهند بود که روز شنبه ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) در لندن برگزار می‌شود.