معاون پژوهشی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خبر داد:

ارائه منتخب ۴۰۰اثر قرآنی مؤسسه معصومیه در نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی

شناسه خبر : 77446

1398/03/04

تعداد بازدید : 157

 ارائه منتخب ۴۰۰اثر قرآنی مؤسسه معصومیه در نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی
معـاون پژوهشـی موسسـه آموزش عالـی حوزوی خواهران معصومیه گفت: ایــن مؤسســه علمیــه بــا ارائــه آثــار قرآنــی طــلاب در نمایشــگاه دســتاوردهای قرآنـی دفتـر تبلیغـات حـوزه علمیـه قـم، حضـور یافتـه اسـت.

بـه گـزارش خبرگزاری کوثر، الهـام خاضعـی نیـا در حاشـیه حضـور در نخسـتین نمایشـگاه دسـتاوردهای قرآنـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم کـه در مرکـز همایـش هـای غدیـر قـم برگـزار شد، بـا اشـاره بـه برپایـی ایـن نمایشـگاه در مـاه مبـارک رمضـان، اظهـار داشـت: ایـن نمایشـگاه با توانمنـدی کار خـود را آغـاز کـرده و در طـول چنـد سـالی کـه در تهـران برگـزار می‌شـد مـی تـوان اذعـان کـرد کـه ایـن نمایشـگاه بیشـتر بـه تهـران اختصـاص داشـت و آمـد و شـد در ایـن ایـام بـرای مـردم مشـکل بـود.
وی افزود: برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای قرآنــی در قــم از موقعیــت عالــی برخـوردار اسـت و مـردم مـی تواننـد بـه آسـانی از جدیدتریـن دسـتاوردهای قرآنـی بازدیــد کننــد.
معـاون پژوهشـی مؤسسـه آموزش عالی حـوزوی خواهران معصومیه در خصوص چگونگـی حضـور ایـن مؤسسـه در نخسـتین نمایشـگاه دسـتاوردهای قرآنـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم، گفـت: ایـن مؤسسـه در سـه سـطح ۳ ،۲و ۴بـه آمـوزش طـلاب مـی پـردازد کـه آثـار قرآنـی ایـن طـلاب در قالـب پایـان نامـه در ایـن نمایشـگاه بـه در معـرض دیـد گذاشـته شـده اسـت.
وی افــزود: در طــول ۱۰ســال اخیــر طــلاب ایــن مؤسســه از ۹۰۰پایــان نامــه دفــاع کردنـد کـه از ایـن تعـداد پایـان نامـه، حـدود ۴۰۰اثر بـه موضوعـات قرآنی اختصاص دارد و منتخـب ایـن آثـار در ایـن نمایشـگاه، بـه معـرض دیـد علاقـه منـدان گذاشـته شـده اسـت.
خاضعـی نیـا اضافـه کـرد: نشسـت هـای تخصصـی قرآنـی بـا موضوعـات گوناگـون بـرای طـلاب در مؤسسـه برگـزار شـده اسـت و عـلاوه بـر آن مقـالات قرآنـی داشـتیم کـه طـلاب ایـن مؤسسـه بـه نوشـتن آنـان اهتمـام داشـتند.
وی خاطرنشـان کـرد: مقالاتـی طـلاب ایـن مؤسسـه کـه در همایـش علمـی آیـت الله فاضـل شـرکت کـرده بودنـد، در قالـب کتـاب در دسـت انتشـار اسـت و در همایـش دیگـری کـه بـه همیـن مناسـبت برگـزار مـی شـود، رونمایـی خواهـد شـد.