پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه دفاع شد

شناسه خبر : 74294

1397/12/18

تعداد بازدید : 44

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه خانم خوب اندیش از طلاب غیرحضوری با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کوثر از استان فارس، جلسه دفاع از پایان نامه خانم خوب اندیش از طلاب غیر حضوری مقطع سطح سه رشته فقه واصول با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه با راهنمایی استاد سید محمد رضا موسوی  و داوری استاد محمد برکت برگزار شد.

خانم خوب اندیش درتشریح بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیهتصریح کرد : ادله اجتهاد یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع محدود به همین چهار مورد است،  اما در روند اجتهاد عوامل دیگری نیز موثر هستند بحدی که در سایر فرقه های اسلامی در ردیف و در کنار همان ادله اجتهاد ، مثل عرف،  قیاس،  استحسان،  مصالح مرسله قرار گرفته اند .

طلبه سطح سه در ادامه بیان کرد: در فقه شیعه در لابه لای مباحث اصولی در مورد آنها سخنانی گفته شده و برخی مانند قیاس صریحا رد شده و برخی دیگر مثل عرف و بنای عقلا با قیود و شرایطی پذیرفته شده است.

خوب اندیش خاطرنشان کرد: عرف پدیده است که از جانب عقل ،در نفس عموم انسانها یا گروه های خاصی که با آن سیر و زندگی کرده اند به صورت یک عادت هویدا گشته و این عادت در شکل گفتار یا کردار یا ترک تأثیر می گذارد؛ و طبع سالم و غیر آلوده به شهوات آن را می پذیرد.

وی گفت: در دیدگاه امامیه هر دلیلی که قطع ایجاد کند و یا از جانب شارع تأیید شود صلاحیت دارد تا در کنار ادله اربعه قرار گیرد، تلقی عرف به مثابه یکی از منابع استنباط حکم شرعی در کنار کتاب، سنت، عقل واجماع است.

خوب اندیش در پایان اظهار کرد: روش تحقیق حاضر به اعتبار موضوع توصیفی و به اعتبار هدف بنیادی و از نظر جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای می باشد.