یکی از طلاب موسسه آموزش عالي حوزوی ريحانه النبی (س) شيراز :

زمان و مکان نقش موثری در تحول اندیشه دارد

شناسه خبر : 66669

1397/08/13

تعداد بازدید : 137

زمان و مکان نقش موثری در تحول اندیشه دارد
يكي از طلاب حضوري سطح سه موسسه آموزش عالی حوزوی ريحانه النبي (سلام الله علیها) شهر شيراز بیان کرد: ﻣﺴﻠﻢ است ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﺤﻮل اندیشه، ﻓﻘﻫﺎ و اﺟﺘﻬﺎد دارد.

به گزارش خبرگزاري كوثر از فارس ، جلسه دفاعيه خانم سميه جوادی از طلاب حضوری رشته فقه و اصول ورودی سال 90 با عنوان «نقش زمان و مکان در تغییر و ثبات احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)»  با راهنمایی استاد سيد محمد رضا موسوی و با داوری استاد عبدالرسول هاديان  برگزار شد.

در این جلسه دفاعیه خانم جوادی در تشريح نقش زمان و مکان در تغییر و ثبات احکام بيان كرد: ﻣﺴﻠﻢ است ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﺤﻮل اندیشه، ﻓﻘﻫﺎ و اﺟﺘﻬﺎد دارد.

وی ادامه داد: ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس فقیه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن، ﻣﮑﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ آن دو ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﮐﻠﯽ، ﺣﮑﻢ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑـﺎن ﻫـﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و همچنین اﺟﺘﻬﺎد را در ﻫمه اﺑﻌﺎد آن ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﺪ.

این طلبه بیان کرد: از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ، از ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن آن در اﻓﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﺗـﺎ در اﻓﻖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ آوﻧـﺪﻫﺎی زﻣـﺎن و  ﻣﮑـﺎن  و روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر، ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ و ﺧلاها ﭘﺮﮔﺮدد و ﻧﺎرﺳﺎیی ﻫﺎ  از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

وی ادامه داد: اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﻧﺒﻮدن ﻓﻘﻪ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﻘﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ره آورد ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ که  از ﺟﻤﻠﻪ می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎن و ﻣﮑـﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯽ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﻐﯿﯿـﺮ در اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

خانم جوادی گفت: در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ سه ﻓﺼﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ شود، ﺑﺎ محدودیت هایی ﮐﻪ از ﺟﻬـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ وجود دارد، ﺑﻪ  ﻧﻘﺶ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در تغییر یا ثبات احکام در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از تلقی  ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻌﺎﻧﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و به این نتیجه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ توان ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻫـﻢ از دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.

وی عنوان کرد: ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻋالم ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(رضوان الله علیه) از دﯾﮕﺮ وﯾﮋگی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ زﻣـﺎن وﺳـﻌﯽ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﺒﻬﺎت دارد.

.